czy należy się zwrot kosztów rehabilitacji

Ubezpieczyciel z umowy OC ma zapłacić odszkodowanie za odpłatną rehabilitację

W naszej Kancelarii odszkodowawczej nagminnie spotykamy się z decyzjami odmowy zapłaty przez zakłady ubezpieczeń odszkodowania tytułem pokrycia kosztów odpłatnej rehabilitacji.

Szybka i właściwa rehabilitacja jest często niezbędna, aby poszkodowany w wypadku w pełni odzyskał swoją sprawność, czy też aby zminimalizować negatywne dla zdrowia skutki wypadki. Na podstawie art.441 §1 k.c. zakład ubezpieczeń, który w związku z objęciem ochroną ubezpieczeniową pojazd sprawcy obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, odpowiada za naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty.

czy należy się zwrot kosztów rehabilitacji
zwrot kosztów rehabilitacji

Jeżeli praktyka ubezpieczycieli, którzy dążą do maksymalizacji zysku jest zrozumiała, to budzi zdziwienie niejednoznaczne orzecznictwo sądów, które nierzadko odmawiają zasądzenia na rzecz osoby poszkodowanej zwrotu poniesionych kosztów odpłatnej rehabilitacji.

To niepokojące zjawisko dostrzegł Rzecznik Ubezpieczonych, który wystąpił do Sądu Najwyższego z wnioskiem o podjęcie uchwały odpowiadającej na pytanie:

“Czy odpowiedzialność ubezpieczyciela wynikająca z umowy obowiązkowego ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych z tytułu roszczenia o
pokrycie kosztów leczenia prywatnego na podstawie art. 444 § 1 k.c. jest uzależniona od
braku możliwości skorzystania przez poszkodowanego z leczenia lub rehabilitacji w ramach
uspołecznionej służby zdrowia albo wydłużonego okresu oczekiwania na takie leczenie lub
rehabilitację, mającego ujemny wpływ na stan zdrowia poszkodowanego?”

W sprawie o sygnaturze III CZP 63/15 Sąd Najwyższy podjął uchwałę w następującym brzmieniu:

„Świadczenie ubezpieczyciela w ramach umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje także uzasadnione i celowe koszty leczenia oraz rehabilitacji poszkodowanego niefinansowane ze środków publicznych (art. 444 § 1 KC).”

Czy podjęta uchwała daje kres rozbieżnościom i jednoznacznie daje odpowiedź na pytanie, czy każde wydatki na odpłatną rehabilitację winny być refundowane przez ubezpieczyciela? Życie i praktyka podpowiada, że zakłady ubezpieczeń nadal nie będą chciały zwracać poniesionych kosztów leczenia i rehabilitacji. Uchwała daje jednak światełko nadziei na ujednolicenie orzecznictwa w tym zakresie. Na podkreślenie zasługuje jednak, iż zwrot kosztów na zasadzie art. 444 §1 kc, obejmuje uzasadnione i celowe – a nie każde koszty leczenia i rehabilitacji.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

3 × dwa =