odszkodowanie za śmierć dziecka spowodaną przez rodzica

Zadośćuczynienie za śmierć dziecka, gdy sprawcą jest jeden z rodziców.

Śmierć ukochanego dziecka jest zawsze niewyobrażalną tragedią dla rodziców.

W prawidłowo funkcjonującej rodzinie istnieje szczególna więź pomiędzy rodzicami a dzieckiem. Więź ta zasługuje na status dobra osobistego i podlega ochronie prawnej przewidzianej w kodeksie cywilnym.

Nagła, nieoczekiwana śmierć dziecka w wypadku komunikacyjnym, do którego doszło z winy jednego z rodziców prowadzi do tragedii o największych rozmiarach.

Zazwyczaj nie ma wątpliwości co do tego, że rodzicom przysługuje zadośćuczynienie z tytułu śmierci dziecka w wypadku komunikacyjnym.

Podstawa prawna roszczenia o zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej to art. 446 §4 k.c. lub też art.448k.c. w przypadkach zdarzeń sprzed 2008r.

Powstaje pytanie, czy rodzicowi z którego winy doszło do wypadku komunikacyjnego skutkującego śmiercią dziecka przysługuje roszczenie o zadośćuczynienie, czy inne pokrewne roszczenia o odszkodowanie związane z zawartą obowiązkową umową odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu (tzw. polisa OC)?

Należy jednoznacznie wskazać, iż jeżeli rodzic jest uznanym za winnego i sprawcę wypadku, wówczas jego roszczenia o zapłatę zadośćuczynienia za śmierć dziecka są bezpodstawne. I tak skazujący wyrok karny przeciwko rodzicowi jednoznacznie przekreśla wszelkie roszczenia o zadośćuczynienie za śmierć.

Istnieją szczególne wypadki, które uzasadniają roszczenia rodzica o zadośćuczynienie za śmierć dziecka, nawet gdy przeciwko rodzicowi toczyło się postępowanie karne, ale rodzic nie został skazany prawomocnym wyrokiem karnym.

Takie sytuacje to, gdy w postępowaniu karnym nie wskazano jednoznacznie sprawcy wypadku i postępowanie karne umorzono na etapie postępowania przygotowawczego. Inny przypadek, to gdy ustalono, iż wyłączną przyczyną śmiertelnego wypadku była niesprawność pojazdu, na którą nie miał wpływu ojciec dziecka. Rodzic może także się ubiegać o zadośćuczynienie za śmierć dziecka, gdy co prawda został skazany nieprawomocnym wyrokiem sądu I instancji, natomiast wyrokiem sądu wyższej instancji został uniewinniony od zarzucanego mu przestępstwa.

Każdorazowo prawo do zadośćuczynienia za śmierć dziecka w wypadku komunikacyjnym zachowuje drugi rodzic.

Co ważniejsze fakt, iż współmałżonek był sprawcą wypadku i spowodował śmierć dziecka, w świetle prawa nie może być podstawą do pomniejszenia zadośćuczynienia za śmierć dziecka.

Kancelaria odszkodowawcza KDRO.pl posiada bardzo duże doświadczenie w prowadzeniu spraw o zadośćuczynienie i odszkodowanie za śmierć dziecka w wypadku komunikacyjnym, gdzie sprawcą wypadku był jeden z rodziców.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

2 × trzy =