Odszkodowanie, gdy sprawca jest nieznany

Nieznany sprawca wypadku – jak uzyskać odszkodowanie i zadośćuczynienie

Często do naszej kancelarii odszkodowawczej zgłaszają się poszkodowani w wypadkach drogowych, w których sprawca zbiegł z miejsca wypadku i pozostaje niezidentyfikowany.

Kto wówczas wypłaci nam odszkodowanie za poniesione szkody? Czy mamy w ogóle szanse na otrzymanie odszkodowania?

Pamiętajmy, iż jeżeli sprawca wypadku zbiegnie z miejsca zdarzenia to bezwzględnie powinna być wezwana policja na miejsce zdarzenia.

Na marginesie należy wskazać, iż policja powinna być także powiadomiona o wypadku drogowym gdy:

  • którykolwiek z uczestników wypadku został ranny,
  • ustalenie sprawcy zdarzenia jest niemożliwe lub strony się ze sobą nie zgadzają,
  • istnieje podejrzenie, iż uczestnik zdarzenia jest pod wpływem alkoholu lub innych używek,
  • któraś ze stron odmawia ukazania dokumentów, okazują się fałszywe lub ich nie posiada,
  • istnieje podejrzenie popełnienia przez któregoś z kierowcy przestępstwa (np. prowadzenie skradzionego auta, umyślne spowodowanie kolizji),

Ponadto przydatne okażą się również zdjęcia dokumentujące wypadek, zrobione choćby telefonem komórkowym i zeznania świadków. Starajmy się odtworzyć w pamięci przebieg zdarzenia i jakiekolwiek szczegóły dotyczące samochodu sprawcy: początek numeru rejestracyjnego pojazdu sprawcy, marka samochodu, kolor pojazdu.

Te dane mogą być niezwykle istotne, bowiem nierzadko pomogą ująć sprawcę lub też nawet jeżeli miejsce wypadku jest objęte monitoringiem miejskim, to moment zdarzenia jest niewidoczny na zabezpieczonych nagraniach.

W przypadkach szkód komunikacyjnych, spowodowanych przez nieznanego sprawę odpowiedzialność odszkodowawcza przechodzi na Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny  (dalej: UFG).

Obowiązek ten wynika wprost z ustawy „ o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych”:

art. 98 ust. 1
Do zadań Funduszu należy zaspokajanie roszczeń z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych […] za szkody powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1)    na osobie, gdy szkoda została wyrządzona w okolicznościach uzasadniających odpowiedzialność cywilną posiadacza pojazdu mechanicznego lub kierującego pojazdem mechanicznym, a nie ustalono ich tożsamości;

2) w mieniu, w przypadku szkody, w której równocześnie u któregokolwiek uczestnika zdarzenia nastąpiła śmierć, naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, trwający dłużej niż 14 dni, a szkoda została wyrządzona w okolicznościach uzasadniających odpowiedzialność cywilną posiadacza pojazdu mechanicznego lub kierującego pojazdem mechanicznym, a nie ustalono ich tożsamości […];

Jeżeli sprawca wypadku zbiegł z miejsca wypadku i nie został ustalony, prokurator umorzy postępowanie przygotowawcze ze względu na nie wykrycie sprawcy wypadku.

Jak zgłosić roszczenia odszkodowawcze do UFG?

Art. 108 cytowanej ustawy reguluje tryb i sposób likwidacji szkody przez UFG.

Zgłoszenie szkody do UFG należy dokonać za pośrednictwem dowolnego zakładu ubezpieczeń, które sprzedaje polisy ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych. Tenże zakład nie może odmówić przyjęcia zgłoszenia takiej szkody.

Zakład ubezpieczeń, za pośrednictwem którego zgłosiliśmy szkodę, przeprowadza postępowanie w zakresie ustalenia zasadności i wysokości dochodzonych roszczeń i dalej przesyła zebraną dokumentację do UFG.
UFG powinien dokonać zapłaty odszkodowanie i zadośćuczynienie w terminie do 30 dni od otrzymania dokumentacji z zakładu ubezpieczeń.

W przypadku odmowy zapłaty odszkodowania i zadośćuczynienia przez UFG lub gdy wypłacone świadczenia odszkodowawcze są zaniżone, poszkodowanemu w pierwszej kolejności przysługuje możliwość skorzystania z postępowania reklamacyjnego a dalej może wytoczyć powództwo cywilne przeciwko UFG.

Kilka cennych wskazówek, jak uzyskać odszkodowanie z UFG:

– im wcześniej zgłosisz szkodę do UFG, tym większe mogą być ewentualne odsetki wypłacone przez UFG za opóźnienia w likwidacji szkody
– to na UFG spoczywa obowiązek zebrania materiału dowodowego i nie może przenosić na poszkodowanego obowiązku dostarczenia z policji dokumentów (np. postanowienia o umorzeniu postępowania)
– jeżeli zakład ubezpieczeń, któremu zgłosiłeś szkodę nie przyjmuje swojej odpowiedzialności, ze względu na niewykrycia sprawcy, zgłoś za jego pośrednictwem roszczenie do UFG
– najlepiej zgłaszać szkodę do UFG za pośrednictwem dużych zakładów ubezpieczeń takich jak PZU S.A., czy  TUiR WARTA
– pamiętaj, że UFG nie jest Świętym Mikołajem i nie wypłaca wielkich odszkodowań, a ma zaplecze wykwalifikowanych prawników, którzy dbają o interesy UFG
– w walce z UFG o wysokie odszkodowanie i zadośćuczynienie warto skorzystać z dobrej kancelarii odszkodowawczej zatrudniającej radcę prawnego

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

jeden × pięć =