odszkodowanie za śmierć ZUS

Śmiertelny wypadek w pracy – komu i jakie przysługują świadczenia z ZUS?

Czytelniczka naszego bloga zwróciła się do nas z następującym zapytaniem?

Ponad rok temu podczas wypadku w pracy (na etacie) poniósł śmierć pracownik. Brat i matka zmarłego otrzymali niewielkie odszkodowania z towarzystwa ubezpieczeniowego (chyba z oc pracodawcy). W protokole powypadkowym niesłusznie podano pewien stopień przyczynienia i nie udało się tego sprostować w Sądzie Pracy, ponieważ stwierdzono, że brat zmarłego nie ma interesu prawnego w zmianie protokołu i pozew został odrzucony. Z ZUS wypłacony był jedynie zasiłek pogrzebowy. Wniosek o jednorazowe odszkodowania nie był składany. Czy przysługuje jednorazowe odszkodowanie z ZUS bratu i matce zmarłego? Nie miał on małżonki ani dzieci. Jakie dokumenty są potrzebne i czy można wniosek złożyć bezpośrednio w ZUS omijając pracodawcę.

Z zapytania wynikają następujące okoliczności:

 •  około rok temu pracownik podczas wykonywania pracy uległ śmiertelnemu wypadkowi w pracy
 • sporządzono protokół wypadkowy, w którym nie wskazano, iż pracownik ponosi wyłączną winę za zaistnienie wypadku
 • rodzina zmarłego otrzymała z ZUS zasiłek pogrzebowy
 • rodzina zmarłego nie składała do ZUS wniosku o jednorazowe odszkodowanie dla rodziny ubezpieczonego pracownika, który zmarł wskutek wypadku przy pracy

W tym stanie faktycznym czytelnik zastanawia się, czy rodzinie przysługuje jakiekolwiek świadczenie odszkodowawcze z ZUS, a jeżeli tak to którym członkom rodziny?

Po pierwsze należy wskazać, iż kwestie roszczeń o odszkodowania z ZUS reguluje Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. 2002 Nr 199, poz. 1673).

Z tekstu ustawy wprost wynika, iż członkom rodziny pracownika, który poniósł śmierć na skutek wypadku przy pracy przysługują z tytułu ubezpieczenia społecznego następujące świadczenia:

 • odszkodowanie jednorazowe,
 • renta rodzinna,
 • dodatek do renty rodzinnej dla sieroty zupełnej.

Zgodnie z art. 13 wspomnianej ustawy do kręgu osób uprawnionych do uzyskania jednorazowego odszkodowania z tytułu śmierci na skutek wypadku przy pracy są:

 1. małżonek, z zastrzeżeniem ust. 3;
 2. dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, w tym również w ramach rodziny zastępczej, spełniające w dniu śmierci ubezpieczonego lub rencisty warunki uzyskania renty rodzinnej;
 3. rodzice, osoby przysposabiające, macocha oraz ojczym, jeżeli w dniu śmierci ubezpieczonego lub rencisty prowadzili z nim wspólne gospodarstwo domowe lub jeżeli ubezpieczony lub rencista bezpośrednio przed śmiercią przyczyniał się do ich utrzymania albo jeżeli ustalone zostało wyrokiem lub ugodą sądową prawo do alimentów z jego strony.

Odpowiadając więc na pytania czytelnika wskazujemy, iż:

 • rodzeństwo zmarłego na skutek wypadku przy pracy nie jest uprawnione do otrzymania jednorazowego odszkodowania z ZUS
 • matka zmarłego jest uprawniona do otrzymania jednorazowego odszkodowania z ZUS, jeżeli w dniu śmierci syna, prowadziła z nim wspólne gospodarstwo domowe lub jeżeli bezpośrednio przed śmiercią zmarły przyczyniał się do utrzymania matki (ewentualnie jeżeli orzeczeniem sądowym był zobowiązany do zapłaty alimentów na jej rzecz).

Jakie dokumenty należy złożyć i gdzie?
Wymagane dokumenty:

 • wyciągi z akt stanu cywilnego potwierdzające datę urodzenia, zgonu, małżeństwa
 • dowody na pozostawaniu we wspólnym gospodarstwie domowym (np. rachunki za energię) lub też na fakt lub fakt przyczyniania się do utrzymywania osoby zmarłej (np. dowody opłacania przez zmarłego rachunków za media itp.)
 • protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy

Dokumenty oraz wniosek należy złożyć w dowolnym oddziale czy inspektoracie ZUS (można przesłać pocztą).
W przypadku decyzji odmownej należy pamiętać o procedurze odwoławczej, o której ZUS jest zobowiązany pouczyć osobę ubiegającą się o odszkodowanie.

Należy przypomnieć, iż roszczenie o odszkodowanie po śmierci pracownika jest świadczeniem jednorazowym. Uprawnionym osobom przysługuje roszczenie o zapłatę świadczenia okresowego tj. roszczenie o rentę rodzinną z ZUS.

Komentarze

8 odpowiedzi na „Śmiertelny wypadek w pracy – komu i jakie przysługują świadczenia z ZUS?”

 1. Awatar Kinga
  Kinga

  Witam, dziękuję za obszerne wyjaśniania. Czyli mimo iż minęło 15 miesięcy od wypadku, nie ma żadnego przedawnienia i matka zmarłego może składać w ZUS wniosek?

  1. Awatar KDRO.pl

   Tak – w tej sprawie roszczenie nie uległo przedawnieniu. Polecamy się w razie jakichkolwiek problemów (tel. 603 03 11 11).

 2. Awatar Magda
  Magda

  Dzień dobry.W 1999 mąż zginął w wypadku samochodowym w drodze z pracy. Wypadek spowodował inny kierowca, skazany w 2001r na karę więzienia. Złożyłam do ZUS wniosek o rentę rodzinną,która została przyznana, jako renta rodzinna wypadkowa. Nie składałam wniosku do ZUS o jednorazowe odszkodowanie.Czy w chwili obecnej mogę to zrobić?

  1. Awatar KDRO.pl

   Dzień dobry.W 1999 mąż zginął w wypadku samochodowym w drodze z pracy. Wypadek spowodował inny kierowca, skazany w 2001r na karę więzienia. Złożyłam do ZUS wniosek o rentę rodzinną,która została przyznana, jako renta rodzinna wypadkowa. Nie składałam wniosku do ZUS o jednorazowe odszkodowanie.Czy w chwili obecnej mogę to zrobić?

   Uprzejmie proszę o przesłanie emailem na adres (dane osobowe proszę zakreślić) – skanu wyroku karnego oraz protokołu wypadkowego – na ich podstawie udzielimy emailem rozległej porady. Z Pani pisma wynika, iż wiele roszczeń przysługujących Pani jako małżonce tragicznie zmarłego w wypadku w pracy przysługują jeszcze co najmniej 2 roszczenia za zapłatę odszkodowanie, które nie uległy przedawnieniu.

 3. Awatar Kinga
  Kinga

  ZUS nie chce przyjąć wniosku, ponieważ wymaga oryginału z sekcji zwłok, nie wystarczy karta wypadku (zgonu), a to jest praktycznie nie do zdobycia. Natomiast od pracodawcy nie było nigdy oryginału protokołu powypadkowego, od początku była kopia potwierdzona za zgodność. Więc jak otrzymać świadczenie, które należy się z ustawy, a jest niemożliwe do uzyskania?

  1. Awatar KDRO.pl

   ZUS nie chce przyjąć wniosku, ponieważ wymaga oryginału z sekcji zwłok, nie wystarczy karta wypadku (zgonu), a to jest praktycznie nie do zdobycia. Natomiast od pracodawcy nie było nigdy oryginału protokołu powypadkowego, od początku była kopia potwierdzona za zgodność. Więc jak otrzymać świadczenie, które należy się z ustawy, a jest niemożliwe do uzyskania?

   Podejmiemy się sprawy w Pani imieniu i z przyjemnością poprowadzimy sprawę w sądzie. W przedstawionej sytuacji nie ma bowiem możliwości uzyskania odszkodowania bez przeprowadzenia postępowania dowodowego przez Sąd. prosimy o kontakt 603 03 11 11 lub 71 342 60 30.

   Prowadzimy sprawy sądowe w całej Polsce i gwarantujemy obsługę przez radcę prawnego.

 4. Awatar Elżbieta
  Elżbieta

  Mąż zginął w wypadku komunikacyjnym w drodze do pracy. Prowadził samochód służbowy. Zginął na miejscu. Wpadł w poślizg zmieniając pas ruchu. Czy w takim przypadku należy mi się odszkodowanie lub zadośćuczynienie z OC pojazdu?
  W dużej mierze pogorszyły mi się warunki życia – jestem na urlopie macierzyńskim a dzieci – bliźniaki w momencie śmierci ojca miały 7 miesięcy.

  1. Awatar KDRO.pl

   Mąż zginął w wypadku komunikacyjnym w drodze do pracy. Prowadził samochód służbowy. Zginął na miejscu. Wpadł w poślizg zmieniając pas ruchu. Czy w takim przypadku należy mi się odszkodowanie lub zadośćuczynienie z OC pojazdu?
   W dużej mierze pogorszyły mi się warunki życia – jestem na urlopie macierzyńskim a dzieci – bliźniaki w momencie śmierci ojca miały 7 miesięcy.

   Jeżeli przyczyną wypadku była wyłączna wina męża, który był kierowcą – to wówczas niestety zakład ubezpieczeń ubezpieczający polisą OC pojazd, którym kierował mąż nie ponosi odpowiedzialności. W sprawie zapewne było wszczęte postępowanie karne przygotowawcze. Postępowanie przygotowawcze prawdopodobnie zostało umorzone ze względu na przepisy art. 17 k.p.k. W artykule tym wymienione są przesłanki umorzenia postępowania karnego (m.in. śmierć sprawcy).

   Aby mieć absolutną pewność, co do braku podstaw roszczenia o odszkodowanie z polisy OC pojazdu, należałoby sięgnąć do akt karnych i opinii biegłych. W opinii biegłych znajdują się wskazówki na temat przyczyn wypadku. Może się zdarzyć, iż za jedną z przyczyn wypadku biegły mógł wskazać na przykład niesprawność samochodu służbowego, za którą odpowiada pracodawca. A to rodzi odpowiedzialność pracodawcy za skutki zdarzenia.

   Proszę pamiętać, iż pojazd służbowy mógł być ubezpieczony polisą NNW. Wówczas również może się Pani starać o odszkodowanie z tej polisy, z tym iż termin przedawnienia tych roszczeń wynosi 3 lata.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

5 × 5 =