Ile odszkodowania za 1% uszczerbku

Ile za 1% uszczerbku na zdrowiu

Ile odszkodowania za 1% uszczerbku na zdrowiu?

Wiele osób dzwoni zwraca się z zapytaniem do prawnika, czy Kancelarii Odszkodowawczej z zapytaniem:

Jakie odszkodowanie mogę otrzymać za 1% uszczerbku na zdrowiu?

Aby odpowiedzieć na tak zadane pytanie, należy wcześniej wskazać, na jakiej podstawie poszkodowany domaga się zapłaty odszkodowania.

Poszkodowany może bowiem domagać się zapłaty odszkodowania z kilku podstaw:

 1. odszkodowania jednorazowego z ZUS powodu wypadku przy pracy lub w związku z chorobą zawodową
 2. odszkodowania w związku z zawartą umowę ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (tzw. polisy NNW)
 3. odszkodowania od podmiotu odpowiedzialnego za spowodowanie wypadku na zasadzie winy (art. 405 k.c.) lub na zasadzie ryzyka (art. 436 par. 1), a także od zakładu ubezpieczeń, który udziela ochrony ubezpieczeniowej z tytułu odpowiedzialności cywilnej (art. 805 kc)

Wysokość odszkodowania z ZUS za 1% uszczerbku na zdrowiu

Jednorazowe odszkodowanie z ZUS przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem wypadkowym w ZUS, gdy na skutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej stanie się ona długotrwale lub stale niezdolny do pracy.

Przesłanką wypłaty takiego odszkodowania jest ustalenie przez ZUS, iż skutkiem zdarzenia doszło u osoby ubezpieczonej w ZUS trwałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Wysokość uszczerbku jest ustalana przez lekarza orzecznika ZUS. Warunkiem skierowania na komisję lekarską ZUS jest przedstawienie zaświadczenia o zakończeniu leczenia i rehabilitacji.

Jednorazowe odszkodowanie jest przyznawane w wysokości 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

W okresie od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r. kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej wynosi 917zł za każdy procent trwałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Wysokość odszkodowania za 1% uszczerbku na zdrowiu w związku z zawartą umową ubezpieczenia NNW

Wysokość odszkodowania wypłacanego przez Ubezpieczyciela w związku, z zajściem nieszczęśliwego wypadku wynika wprost z zawartej umowy, jej załączników i klauzul dodatkowych.

Umowy NNW mogą zawierać wiele wyłączeń, które powodują brak odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. W takich sytuacjach ubezpieczony nie otrzyma ani złotówki odszkodowana.

Szereg umów zawiera klauzule, z których wynika iż jedynie w przypadku TRWAŁEGO uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonemu przysługuje wypłata odszkodowania.

Wysokość uszczerbku ustalana jest na podstawie własnej tzw. tabeli uszczerbkowej, która jest załącznikiem do umowy ubezpieczenia.

Zazwyczaj kwoty odszkodowania za 1% uszczerbku na zdrowiu są niskie (zwłaszcza w tzw. ubezpieczeniach szkolnych) i rzadko przewyższają 500zł za 1% uszczerbku na zdrowiu.

Wniosek jest jeden – z polisy NNW poszkodowany zazwyczaj nie uzyska wysokiego odszkodowania. Odszkodowanie z polisy NNW może natomiast stanowić uzupełnienie do innych wymienionych w tym artykule odszkodowań.

Odszkodowanie z polisy OC sprawcy lub podmiotu odpowiedzialnego za powstanie szkody

W postępowaniach o zadośćuczynienie za krzywdę wywołaną zawinionym działaniem podmiotu odpowiedzialnego za powstanie szkody roszczenia mogą być kierowane zarówno do tego podmiotu, jak i zakładu odszkodowań, który udziela ochrony ubezpieczeniowej z tytułu odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczyciele w postępowaniu likwidacyjnym opierają się na opiniach własnych orzeczników, a każdy z ubezpieczycieli w sposób indywidualnym szacuje wysokość zadośćuczynienia. W tym procesie nie ma jednego wyznacznika, czy tabeli uszczerbków, którymi posługują się zakłady ubezpieczeń. Istotne, aby wycena szkody miała charakter indywidualny, a nie mechaniczny.

Z kolei w sporach sądowych jednym z zadań biegłych lekarzy jest ustalenia wysokości uszczerbku na zdrowiu jakiego doznał poszkodowany w wypadku. W tym celu biegli posługują się tzw. tabelą uszczerbkową stanowiącą załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania z dnia 18 kwietnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 954).

Tutaj pojawia się pytanie:

W jakie wysokości sądy zasądzają zadośćuczynienie za 1% uszczerbku na zdrowiu?

Każda sprawa o zadośćuczynienie jest sprawą indywidualną, podlegającą niezawisłej kognicji sędziego. Niedopuszczalnym jest jednak, aby sędzia orzekający w uzasadnieniu wskazał, iż przeliczał 1% uszczerbku na zdrowiu jako np. 2.000zł. Doprowadziłoby to do mechanicznego obliczania należnej kwoty zadośćuczynienia i zniosłoby to indywidualny charakter wynagrodzenia krzywdy.

W realiach naszej pracy należy wskazać, że sądy jednak nieformalnie, przeważnie stosują taki właśnie przelicznik:

1% uszczerbku na zdrowiu = 2.000zł

W naszych aktach znajdują się jednak sprawy, w których sąd zasądzał 4.000zł i więcej 1% uszczerbku na zdrowiu.

I tak np. :

 • w sprawie o zadośćuczynienie za pogryzienie dziecka przez psa, przy ustalonym 1% trwałym uszczerbku sąd zasądził na rzecz dziecka 10.000zł zadośćuczynienia (10.000zł za 1% uszczerbku na zdrowiu)
 • w sprawie kobiety w ciąży, która w wypadku doznała urazu kręgosłupa z jego skręceniem, gdzie biegli ustalili iż u poszkodowanego nie wystąpił żaden uszczerbek na zdrowiu sąd na rzecz poszkodowanej 8.000zł zadośćuczynienia (8.000zł za 0% uszczerbku na zdrowiu)

Prowadziliśmy także sprawy, że ustalony całkowity uszczerbek na zdrowiu wyniósł ponad 150%.

Każdą sprawę należy więc traktować indywidualnie, bowiem krzywdy poszkodowanego nie można wprost wyceniać poprzez ustalenia wysokości uszczerbku na zdrowiu.

Jeżeli dążysz do uzyskania najwyższego odszkodowania, zgłoś się do nas! Kancelaria Odszkodowawcza z Wrocławia oszacuje wysokość należnego Tobie odszkodowania, tak abyś uzyskał nawet 4.000zł za 1% uszczerbku na zdrowiu.

Komentarze

4 odpowiedzi na „Ile za 1% uszczerbku na zdrowiu”

 1. Awatar Krzysiek
  Krzysiek

  Czyli nie ma prostego przelicznika – 1% uszczerbku = 1.500zł. Tak mi mówił mój mecenas…

  1. Awatar KDRO.pl

   Panie Krzysztofie,

   Procent uszczerbku na zdrowiu nie jest bezpośrednim i jedynym wyznacznikiem rozmiaru doznanej krzywdy, czy rokowań na przyszłość. Mamy sprawy, w których przy 0% uszczerbku na zdrowiu sądy zasądzały po 5.000zł, a w sprawach o odszkodowania za błędy medyczne – jeszcze więcej.

 2. Awatar Monika
  Monika

  Jestem na własnej działalności gospodarczej, uległam wypadkowi w pracy. Od dwóch miesięcy przebywam na zwolnieniu chorobowym. Czy jeżeli przerwę zwolnienie chorobowe na kilka dni to będę się mogła starać o odzkodowanie po ukończeniu leczenia?
  Zwolnienie muszę przerwać w celu pozałatwiania spraw firmowych, wystawienie faktur itp.

  1. Awatar KDRO.pl

   Jeżeli wypadek nastąpił w związku z wykonywaną pracą w ramach prowadzonej przez Panią działalnością gospodarczą – fakt ten musi być zgłoszony do ZUS. Należy sporządzić kartę wypadku.
   W celu sporządzenia karty wypadku organ rentowy, oprócz zawiadomienia o wypadku, wymaga przedłożenia odpowiednio:
   – kserokopii zaświadczenia potwierdzającego wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub wydruku z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej,
   – kserokopii karty informacyjnej ze szpitala lub innych dokumentów dotyczących udzielonej pierwszej pomocy medycznej,
   – notatki służbowej organów policji drogowej – w przypadku wypadku komunikacyjnego,
   – kserokopii postanowienia prokuratury o wszczęciu postępowania karnego lub zawieszeniu/umorzeniu postępowania,
   – wyjaśnień świadków wypadku,

   Nadto w chwili wypadku musi być Pani objęta ubezpieczeniem wypadkowym. Przerwa w niezdolności do pracy nie ma znaczenia dla orzekania o wysokości należnego jednorazowego odszkodowania za wypadek w pracy. Konsekwencją natomiast będzie utrata prawa do zasiłku chorobowego w wysokości 100%.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

5 + szesnaście =