odszkodowanie za wypadek na chodniku

Wypadek na nieodśnieżonym chodniku – gmina odpowiada za zaniedbania właściciela

Wypadek na odśnieżonym chodniku – kto jest odpowiedzialny za zapłatę odszkodowania

Art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stanowi, iż właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, położonych bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Właściciel nie musi jednak sprzątać chodnika, na którym dopuszczone jest parkowanie samochodów.

Z powyższego wynika, iż jeżeli do wypadku doszło na chodniku, za uprzątniecie którego jest odpowiedzialny właściciel nieruchomości sąsiadującej, to na nim lub na podmiocie go ubezpieczającym spoczywa obowiązek zapłaty odszkodowania.

Czy gmina może odpowiadać za wypadek na chodniku ?

Powstaje jednak pytanie, czy gmina lub inna jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego, jako zarządca części drogi publicznej przeznaczonej do ruchu pieszych, również ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane wypadkiem, do którego doszło w następstwie niewykonania przez właściciela nieruchomości, obowiązku wynikającego z cytowanego art. 5 ust. 1 pkt 4?

W kilku sprawach prowadzonych przez Kancelarię pozwaliśmy gminy, jako podmioty sprawujące nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez właścicieli nieruchomości sąsiadujących z chodnikiem obowiązku uprzątnięcia chodnika. W toku postępowania udowodniliśmy poprzez przedstawienie odpowiednich dokumentów i zeznań świadków, iż nadzór ten był sprawowany nieprawidłowo, bowiem miejsca zdarzeń notorycznie nie były odśnieżane, a fakt ten był zgłaszany w gminie. Każda ze spraw kończyła się sukcesem i zasądzeniem od gminy odszkodowania i zadośćuczynienia.

Wyrok Sądu Najwyższego w sprawie wypadku na chodniku

Analogiczny stan faktyczny był przedmiotem niedawnego rozstrzygnięcia przez Sąd Najwyższy. W dniu 24 listopada br. Sąd Najwyższy w sprawie o sygn. III CZP 38/17, podjął uchwałę następującej treści:

Gmina ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikającą z nieuprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości w razie nienależytego sprawowania nadzoru nad wykonaniem przez właściciela obowiązku wynikającego z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (jedn. tekst: Dz. U. z 2017 r., poz. 1289).

Na marginesie trzeba wskazać, iż Sad Najwyższy stwierdził, iż odpowiedzialność odszkodowawcza właściciela sąsiadującej nieruchomości i jednostki samorządu terytorialnego nie ma charakteru solidarnego. Jeżeli gmina dokona zapłaty odszkodowania, to może zwrócić się z roszczeniami regresowymi o zapłatę do właściciela nieruchomości.

Wybór podmiotu przeciwko któremu należy kierować roszczenia odszkodowawcze za wypadek na chodniku należy pozostawić profesjonalnemu pełnomocnikowi od odszkodowań, który powinien dokonać dokładnej analizy prawnej stanu faktycznego sprawy.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

5 × 4 =