Przywiązani do polisolokaty

Polisolokaty – jak odzyskać opłatę likwidacyjną w przypadku rezygnacji z polisolokaty?

Polisolokaty – jak odzyskać pieniądze?

W ostatnim czasie coraz bardziej popularnym produktem oferowanym przez wiele zakładów ubezpieczeń są tzw. polisolokaty. W istocie ta odmiana umowy ubezpieczenia jest rodzajem umowy ubezpieczenia na życie, której celem jest gospodarowanie i inwestowanie powierzonych przez klienta środków pieniężnych.

Co istotne, taka umowa często jest zawierana na stosunkowo długi okres, np. 15 czy 20 lat. W praktyce, komplikacje z realizacją zapisów tego rodzaju umowy pojawiają się, gdy klient, działając z zamiarem wycofania wpłaconych środków pieniężnych, wyda dyspozycję wypowiedzenia umowy o polisolokatę. Zakład ubezpieczeń dokonuje wtedy likwidacji lokaty i wypłaca konsumentowi środki pomniejszone o tzw. opłatę likwidacyjną.

Z uwagi na fakt, iż opłata likwidacyjna jest najczęściej określona jako wskazany procent od świadczenia wypłacanego Klientowi, otrzymuje on ledwie niewielką część swojego pierwotnego wkładu.

Aby lepiej zobrazować wysokość opłat likwidacyjnych warto przykładowo przedstawić jeden z takich zapisów, który został wpisany do rejestru klauzul niedozwolonych prowadzonym przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod nr 3834 (dotyczy polisolokat AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna w Warszawie):

Opłata likwidacyjna jest pobierana w wysokości wskazanej w tabeli poniższej:

Polisokata – opłaty likwidacyjne

Rok Polisowy, w którym jest
pobierana opłata likwidacyjna
od środków wypłacanych
z Subkonta Składek Regularnych
Wysokość opłaty likwidacyjnej
stanowiąca procent środków
wypłacanych z Subkonta
Składek Regularnych
1
99%
2
99%
3
80%
4
70%
5
60%
6
50%
7
40%
8
30%
9
20%
10
10%
Wysokość opłat likwidacyjnych dla polisolokaty AEGON

Już na pierwszy rzut oka zauważamy, że jeśli konsument zdecyduje się na rezygnację z umowy polisolokaty w pierwszych latach ubezpieczenia, otrzyma jedynie symboliczny zwrot środków.

W tym momencie w pełni zasadnym jest postawienie pytania, czy takie postępowanie ubezpieczyciela jest dozwolone? Czy postanowienie umożliwiające ustalenie opłaty likwidacyjnej na rażąco wysokim pułapie jest bezwzględnie obowiązujące i nie można go wzruszyć.
Odpowiadając na takie pytanie, należy podkreślić, że polski ustawodawca przewiduje środki ochrony prawnej, z których mogą skorzystać konsumenci. Jednym z takich środków ochrony jest instytucja klauzul niedozwolonych (klauzul abuzywnych), którą reguluje art. 385(1) i nast. KPC.

Stosownie do art. 385(1) § 1KPC:

„Postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nieuzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy (niedozwolone postanowienia umowne). Nie dotyczy to postanowień określających główne świadczenia stron, w tym cenę lub wynagrodzenie, jeżeli zostały sformułowane w sposób jednoznaczny.”

Z powyższego przepisu wynika, że celem ochronienia się przed niekorzystnymi skutkami określonych zapisów polisolokaty należy udowodnić, że konkretne postanowienie umowne polisolokaty:

  1. Nie zostało indywidualnie uzgodnione z konsumentem,
  2. Kształtuje prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami,
  3. Rażąco narusza interesy konsumenta,
  4. Nie dotyczy głównego świadczenia stron, np. ceny i wynagrodzenia w przypadku sformułowania ich w sposób jednoznaczny.

Co istotne, wszystkie przesłanki muszą być spełnione łącznie. Dodatkowo, podkreślania wymaga, że wzruszenie postanowienia umownego jest jedynie pierwszym z wielu elementów koniecznych do uzyskania pozytywnego wyroku przeciwko ubezpieczycielowi. Samo powództwo należy zaś oprzeć o konstrukcję świadczenia nienależnie pobranego, tj. art. 410 KC w zw. z art. 405 i nast. KC.

Nie możemy również zapominać, iż nie zawsze uda się całkowicie wyłączyć zastosowanie postanowienia umownego, który przewiduje potrącenie określonego procentu od wypłacanego świadczenia, jednakże warto walczyć o istotne zmniejszenie wartości procenta tego potrącenia do wartości, która będzie ekwiwalentna do wszystkich świadczeń ubezpieczyciela.

Dlatego też, przed wniesieniem do Sądu ewentualnego powództwa, konieczne jest kompleksowe przeanalizowanie wszystkich okoliczności sprawy i skonsultowanie konkretnego przypadku u profesjonalnego pełnomocnika, którym jest m.in. prawnik od polisolokaty.

Nasza Kancelaria Odszkodowawcza specjalizuje się w sprawach o polisolokaty. Pomożemy nie tylko prawidłowo sporządzić wszystkie pisma procesowe, ale zwrócimy uwagę na konieczność zgromadzenia wszystkich dokumentów niezbędnych do udowodnienia swojego roszczenia.

Walczymy, aby hasło „nabici w polisolokaty” nie dotyczyło naszych klientów.

Wiemy jak odzyskać Państwa pieniądze zainwestowane w polisolokaty.

Nie możemy bowiem zapominać, iż w postępowaniu cywilnym wszystkie twierdzenia i wnioski dowodowe muszą być zgłaszane „we właściwym czasie”. W przeciwnym razie strona naraża się na pominięcie spóźnionych twierdzeń i dowodów, stosownie do przepisu art. 217 § 2 KPC. Nawet więc dysponując odpowiednimi dowodami, jednak nie powołując ich w odpowiednim czasie, możemy przegrać sprawę.

Zgłoś się do Kancelaria polisolokaty, aby uzyskać nieodpłatną poradę prawną w sprawie polisolokaty.

Komentarze

Jedna odpowiedź do „Polisolokaty – jak odzyskać opłatę likwidacyjną w przypadku rezygnacji z polisolokaty?”

  1. Awatar Marry
    Marry

    Da się odzyskać opłatę likwidacyjną, jednak bez pozwu często się nie obejdzie. Prawnicy pomagają walczyć z nieuczciwymi bankami i towarzystwami ubezpieczeniowymi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

14 − dziewięć =