przedawnienie polisolokaty

Polisolokata – termin przedawnienia

Polisolokata – termin przedawnienia .

Umowa ubezpieczenia na życie z ufk, czyli tzw. polisolokata, to produkt który wiąże się z wieloma niewiadomymi i problemami związanymi z charakterem inwestycyjnym polisy. Najwięcej sporów związanych jest z wysokością tzw. opłaty likwidacyjnej. Szerzej na ten temat pisaliśmy w artykule „Polisolokaty – jak odzyskać opłatę likwidacyjną w przypadku rezygnacji z polisolokaty ?”.

Wcześniej wskazywaliśmy, iż wiele umów o polisolokaty zawiera niekorzystne dla konsumenta zapisy dotyczące opłat likwidacyjnych, których wysokość sięga nawet do 100% wpłaconego wkładu. Konsumenci skarżą się, że zostali oszukani, produkt inwestycyjny jest produktem pozornym a wypowiedzenie umowy ufk związane jest z utratą większości wpłaconych środków.

Na tym tle powstaje istotne zagadnienie:

Jaki jest termin przedawnienia roszczeń o zwrot opłaty likwidacyjnej?

Podmioty sprzedające polisolokaty w pismach do konsumentów, którzy żądają zwrotu niesłusznie pobranych opłat likwidacyjnych, podnoszą przedawnienie roszczeń ze względu na upływ 3-letniego terminu przedawnienia. Stanowisko takie jest nieprawidłowe i wprowadzające konsumenta w błąd.

Jeżeli umowę polisolokaty traktować, jako zwykły produkt ubezpieczeniowy wówczas należałoby zastosować 3-letni termin przedawnienia z art. 819 § 1 k.c.

W praktyce należy spojrzeć na sprawę szerzej. Wszystko tak naprawdę zależy, od zastosowanej argumentacji prawnej, co do podstawy prawnej roszczenia o zwrot opłaty likwidacyjnej.

Konsument może wskazać, iż podstawą jego roszczeń o zwrot opłaty likwidacyjnej jest wprowadzenie go w błąd konsument przy zawieraniu umowy ubezpieczenia, np. nie został poinformowany w sposób należyty o ryzyku inwestycyjnym w związku z zwartą umową ufk.
Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym stanowi iż:

Art. 5 ust. 1 Praktykę rynkową uznaje się za działanie wprowadzające w błąd, jeżeli działanie to w jakikolwiek sposób powoduje lub może powodować podjęcie przez przeciętnego konsumenta decyzji dotyczącej umowy, której inaczej by nie podjął.

 

Jeżeli konsument wskaże powyższą podstawę prawną, jako jedyną podstawę roszczenia wówczas termin przedawnienia roszczenia wynosi 3 lata. Zgodnie bowiem z art. 14 upnpr, roszczenia z tytułu nieuczciwej praktyki rynkowej ulegają przedawnieniu z upływem lat trzech.

Konsumenci żądający zwrotu opłaty likwidacyjnej najczęściej jednak powołują się na przepisy dotyczące klauzul niedozwolonych, co z kolei powoduje iż należy uznać iż potrącona opłata likwidacyjna jest świadczeniem nienależnym i doprowadzającym do bezpodstawnego wzbogacenia podmiotu, z którym konsument zawarł umowę ufk.

Roszczenia z powyższych podstaw prawnych ulegają przedawnieniu z terminem 10-letnim, co reguluje art. 118 k.c.

Reasumując, w przypadku roszczeń o zwrot opłaty likwidacyjnej niezwykle istotnym jest w sposób prawidłowy sformułowanie roszczeń i sprecyzowanie ich podstawy prawnej.

Co do zasady jednak należy uznać, iż:

Roszczenie o zwrot opłaty likwidacyjnej przedawnia się z terminem 10 lat.

Kiedy zaczyna się bieg przedawnienia roszczenia o zwrot opłaty likwidacyjnej?

Kodeks cywilny stanowi, iż termin przedawnienia zaczyna biec od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. W omawianym przypadku, będzie to dzień rozwiązania umowy ubezpieczenia.

Jeżeli chcesz odzyskać opłatę likwidacyjną z polisolokaty zgłoś się do nas. Kancelaria od polisolokaty pomoże odzyskać Ci utracony wkład.

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

jeden × trzy =